Klauzula RODO*

Klauzula RODO*

- przetwarzanie danych na podstawie UMOWY I PRZEPISÓW PRAWA

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń.

 1. Kontakt:

- z Administratorem tel. 56 683 24 08, ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń.

- z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym dotyczące realizacji praw w zakresie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane będziemy również przetwarzali w celu realizacji obowiązków prawnych, w szczególności: rachunkowych, podatkowych oraz archiwizacyjnych i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub w ramach powierzenia przetwarzania danych.

 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 3. Dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu ustania celu, w jakim je pozyskaliśmy. Po tym czasie będziemy je przechowywali przez okres wymagany przez przepisy prawa, w tym dotyczące archiwizacji.

 4. Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania),

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

 • żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

 • do przenoszenia danych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany oraz o ile przesłanie danych jest technicznie możliwe,

 • wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.

 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

*RODO - to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Klauzula RODO*

Klauzula RODO*

- przetwarzanie danych osobowych na podstawie PRZEPISÓW PRAWA

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń.

 1. Kontakt:

- z Administratorem tel. 56 683 24 08, ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń.

- z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym dotyczące realizacji praw w zakresie danych osobowych.

 1. Dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym obowiązków archiwizacyjnych.

 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub w ramach powierzenia przetwarzania danych.

 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 4. Dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu ustania celu, w jakim je pozyskaliśmy. Po tym czasie będziemy je przechowywali przez okres wymagany przez przepisy prawa, w tym dotyczące archiwizacji.

 5. Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania),

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

 • żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

 • wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza RODO.

 1. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym.

 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

*RODO - to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Klauzula RODO*

Klauzula RODO*

- przetwarzanie danych osobowych w celu

realizacji ZADANIA W INTERESIE PUBLICZNYM

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń.

 1. Kontakt:

- z Administratorem tel. 56 683 24 08, ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń.

- z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym dotyczące realizacji praw w zakresie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali, gdyż jest to niezbędne w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dane będziemy również przetwarzali w celu realizacji obowiązków archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub w ramach powierzenia przetwarzania danych.

 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 4. Dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu ustania celu, w jakim je pozyskaliśmy. Po tym czasie będziemy je przechowywali przez okres wymagany przez przepisy prawa, w tym dotyczące archiwizacji.

 5. Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania),

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

 • żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

 • do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

 • wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadania w interesie publicznym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zadania w interesie publicznym.

 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

*RODO - to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Klauzula RODO*

Klauzula RODO*

- przetwarzania danych osobowych na podstawie ZGODY

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń.

 1. Kontakt:

- z Administratorem tel. 56 683 24 08, ul. Hallera 13, 87-400 Golub-Dobrzyń.

- z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym dotyczące realizacji praw w zakresie danych osobowych.

 1. Dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie  i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub w ramach powierzenia przetwarzania danych.

 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 4. Dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu ustania celu, w jakim je pozyskaliśmy lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania),

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

 • żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,

 • do przenoszenia danych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i o ile przesłanie danych jest technicznie możliwe,

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku gdy odmówi Pani/Pan podania danych – niemożliwe będzie zrealizowanie celu przetwarzania danych określonego w treści zgody.

 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

*RODO - to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).